ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Trax Energy BV, handelend onder de naam STRONG SOLAR gevestigd aan Hoevenseweg 41, 4877 LA te Etten-leur, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75686562, hierna aangeduid als “STRONG SOLAR”.

E-mail: info@strongsolar.nl

T: +31 (0) 850806402 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00)

Btw-nummer: NL860362516B01

TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden van STRONG SOLAR zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen STRONG SOLAR en haar wederpartij (die we hierna aanduiden als "Klant"), alle bestellingen, opdrachtbevestigingen en aanbiedingen daarbij inbegrepen.

1.2 Van de algemene voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk door partijen worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden gelden dus steeds, behalve wanneer daar schriftelijk van is afgeweken en dan geldt die afwijking alleen in een bepaald specifiek geval. Voor het verleden en de toekomst gelden deze algemene voorwaarden tussen partijen dus wel steeds op alle onderdelen.

1.3 Indien - wegens bijvoorbeeld strijd met enige dwingende wetsbepaling - op een bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

1.4 In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Nederlandse versie van de algemene voorwaarden en vertalingen hiervan, prevaleert deze Nederlandse versie.

AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding van STRONG SOLAR is vrijblijvend.

2.2 Tussen STRONG SOLAR en Klant komt een overeenkomst tot stand wanneer Klant een bestelling bij STRONG SOLAR plaatst of aanvraagt en Klant van die bestelling een opdrachtbevestiging van STRONG SOLAR ontvangt. Via de website van STRONG SOLAR kan Klant alleen een bestelling plaatsen bij STRONG SOLAR, door daaraan voorafgaand akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bij de keuze om het ‘vinkje’ voor de toepassing van de algemene voorwaarden aan te klikken, staat een link naar de algemene voorwaarden opgenomen en via die link wordt de mogelijkheid geboden om de algemene voorwaarden op te slaan. Verder staan de algemene voorwaarden op de website van STRONG SOLAR vermeld.

2.3 De opdrachtbevestiging vormt samen met de algemene voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen ("overeenkomst"). De algemene voorwaarden van Klant worden afgewezen en zijn nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen STRONG SOLAR en Klant, hiermee is Klant akkoord. Onverminderd artikel 1.2 c.q. ter aanvulling van artikel 1.2., kan de overeenkomst slechts schriftelijk worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat rechtsgeldig door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen is ondertekend.

2.4 Mocht er in de overeenkomst ooit een tegenstrijdigheid bestaan tussen de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

PRIJZEN

3.1 Alle prijzen die in de overeenkomst staan vermeld zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen die nodig zijn om de producten goed te laten functioneren zijn voor rekening van Klant.

3.3 Wijzigingen van prijzen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen inkoopprijzen, loon-, materiaal- en vrachtkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies en belastingen alsmede andere kosten, geven STRONG SOLAR onder andere het recht om de door haar aan Klant in rekening te brengen prijzen te wijzigen. Een verhoging van onder andere prijzen, lasten, kosten, premies en belastingen, kan dus aan Klant worden doorbelast.

BETALING

4.1 Bij verzending van de producten, stuurt STRONG SOLAR aan Klant de desbetreffende factuur met betrekking tot die producten. De betreffende factuur dient binnen veertien (14) dagen te worden voldaan op een door STRONG SOLAR aangewezen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaaltermijn van veertien (14) dagen is een fatale termijn. Het staat STRONG SOLAR te allen tijde vrij om betaling van een voorschot of gehele betaling van de bestelling voorafgaand aan de zending van de producten te verlangen.

4.2 Betaling dient te geschieden in euro, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen. Verrekening, korting, inhouding of opschorting van betaalverplichtingen (uit welke hoofde dan ook) van Klant aan STRONG SOLAR is niet toegestaan.

4.3 Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Klant is dan onmiddellijk rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van STRONG SOLAR om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Daarnaast heeft STRONG SOLAR ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, het recht om van Klant toereikende zekerheid ter hoogte van in elk geval het openstaande bedrag te verlangen voor zijn betalingsverplichtingen. Op eerste verzoek van STRONG SOLAR om zekerheid, dient Klant zo spoedig als mogelijk is en in elk geval binnen twee (2) weken de zekerheid te verstrekken.

4.4 In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie (waaronder onder andere en niet uitsluitend ontbinding van Klant en het ten gelde maken van alle activa van Klant wordt verstaan), faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is STRONG SOLAR bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van STRONG SOLAR om schadevergoeding te vorderen.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling wordt aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijftien (15) % van de factuurwaarde, met een minimum van € 500,-. Indien op basis van wet- en regelgeving een hoger bedrag aan incassokosten dan bedoeld in vorenstaande zin verschuldigd is, is Klant het betreffende hogere bedrag verschuldigd.

4.6 STRONG SOLAR is steeds gerechtigd om al hetgeen STRONG SOLAR (al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde) van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een (al dan niet opeisbare) vordering van Klant op STRONG SOLAR.

LEVERING

5.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient Klant STRONG SOLAR schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij STRONG SOLAR een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen

5.2 STRONG SOLAR is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is STRONG SOLAR gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.3 Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door STRONG SOLAR aan Klant worden aangeboden. Hiervan is sprake zodra STRONG SOLAR aan Klant heeft aangegeven dat de producten opgehaald of geleverd kunnen worden. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan worden de producten maximaal twee (2) weken opgeslagen voor rekening en risico van Klant en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten, onverminderd de overige rechten van STRONG SOLAR om op grond van de overeenkomst of de wet, nakoming te eisen en/of schade op Klant te verhalen.

5.4 Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.3 heeft afgenomen, of als Klant aangeeft de producten niet te zullen afnemen (om welke reden dan ook), dan komt de leveringsverplichting van STRONG SOLAR te vervallen. De factuurwaarde blijft verschuldigd en dient door Klant te worden voldaan.

5.5 Het staat STRONG SOLAR in de gevallen zoals omschreven in 5.4 vrij om de betreffende producten aan een derde partij te verkopen, tegen haar conveniërende voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De door STRONG SOLAR geleverde producten blijven het eigendom van STRONG SOLAR, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door STRONG SOLAR geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Indien aansprakelijkheid zijdens STRONG SOLAR onder de overeenkomst zou ontstaan wegens bijvoorbeeld (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de overeenkomst, (ii) onrechtmatige daad of (iii) uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van STRONG SOLAR beperkt als bepaald in dit artikel 7. Klant ziet af van een eventueel beroep op aansprakelijkheid van STRONG SOLAR die verder gaat dan zoals is bepaald in artikel 7. Partijen verklaren dat de in artikel 7 genoemde beperkingen gebruikelijk zijn in deze branche en zijn hiermee akkoord.

7.1 Indien aansprakelijkheid zijdens STRONG SOLAR onder de overeenkomst zou ontstaan wegens bijvoorbeeld (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de overeenkomst, (ii) onrechtmatige daad of (iii) uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van STRONG SOLAR beperkt als bepaald in dit artikel 7. Klant ziet af van een eventueel beroep op aansprakelijkheid van STRONG SOLAR die verder gaat dan zoals is bepaald in artikel 7. Partijen verklaren dat de in artikel 7 genoemde beperkingen gebruikelijk zijn in deze branche en zijn hiermee akkoord.

 • indirecte schade;
 • gevolgschade
 • schade wegens gederfde winst
 • vertragingsschade
 • elke andere aanvullende schade in welke vorm dan ook
 • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie en / of materialen door of namens Klant
 • schade die verband houdt met door of namens STRONG SOLAR gegeven inlichtingen en/of adviezen
 • Schade die verband houdt met (vermeende) inbreuk van door STRONG SOLAR geleverde producten op intellectuele eigendomsrechten (van derden).

7.3 Elke aansprakelijkheid van STRONG SOLAR zal steeds beperkt zijn tot de opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit een deellevering of onderdelen, dan zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de opdrachtsom (exclusief btw) van die deellevering of dat onderdeel.

7.4 Enig recht op schadevergoeding kan alleen ontstaan, indien Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in elk geval binnen zes (6) weken, na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt (i) het ontstaan van de schade, (ii) de (geschatte c.q. verwachte) omvang van de schade alsmede (iii) de (verwachte) oorzaak van de schade schriftelijk aan STRONG SOLAR heeft gemeld. Op eerste verzoek van STRONG SOLAR verschaft Klant (nadere) informatie en onderbouwing van de alsdan gestelde schade en de omvang en oorzaak daarvan.

7.5 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt in elk geval na verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. Ook vervalt iedere aanspraak op een eventuele vergoeding van schade, indien Klant onjuiste of misleidende informatie aan STRONG SOLAR heeft verstrekt.

7.6 Klant vrijwaart STRONG SOLAR voor (alle schade die STRONG SOLAR mocht lijden als gevolg van) aanspraken van derden die verband houden met de door STRONG SOLAR geleverde producten (in de breedste zin van het woord), inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid als gevolg van het niet, of niet volledig dan wel niet tijdig, voldoen van een recycling bijdrage.

7.7 Slechts voor zover STRONG SOLAR zelf als koper van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van STRONG SOLAR en deze op de Klant kunnen overgaan, dan zal STRONG SOLAR zich op commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens dergelijke producenten / toeleveranciers, altijd evenwel in de mate waarin STRONG SOLAR zulks opportuun en redelijk acht.

GEBREKEN

8.1 Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 • 2. of de geleverde producten wat de type en aantal betreft overeenstemmen met de opdrachtbevestiging en met de pakbon;
 • 3. of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,
 • 4. of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Klant deze direct te vermelden op het vervoersdocument.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen vijf (5) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan STRONG SOLAR.

8.4 Klant dient STRONG SOLAR gedurende een redelijke termijn en minimaal veertien (14) dagen, gerekend vanaf de melding zoals bedoeld in artikel 8.2-8.3, in staat te stellen het desbetreffende product te (laten) onderzoeken op een naar keuze van STRONG SOLAR te bepalen plaats. Eventueel transport komt voor rekening en risico van Klant, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien een eventueel gebrek door Klant wordt geconstateerd na installatie en/of ingebruikname van het betreffende product, dan dient Klant STRONG SOLAR gedurende minimaal veertien (14) dagen in staat te stellen het desbetreffende product te (laten) onderzoeken in de situatie waarin het gebrek is geconstateerd, tenzij dit aantoonbaar tot een onveilige situatie leidt.

8.5 Indien de melding zoals bedoeld in artikel 8.2-8.3 van deze algemene voorwaarden door STRONG SOLAR gegrond wordt bevonden, kan STRONG SOLAR uitsluitend verplicht zijn om ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander ter keuze van STRONG SOLAR, zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Indien Klant onjuiste of misleidende informatie aan STRONG SOLAR heeft verstrekt, kan STRONG SOLAR niet gehouden zijn om ondeugdelijke zaken te herstellen, te vervangen of te crediteren. Behoudens vorenstaande alinea, heeft Klant niet de rechten die de wet geeft aan kopers (en opdrachtgevers) die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijf- of beroepsactiviteit vallen. Klant doet daar expliciet afstand van. Een voorbeeld van een degelijk recht dat de Klant/koper/opdrachtgever dus niet heeft en waar zij afstand van doet, is het recht uit boek 7 BW dat een zaak bij aflevering aan de koopovereenkomst beantwoordt (zie onder andere art. 7:17 e.v. BW).

8.6 Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.

8.7 STRONG SOLAR is niet gehouden tot (na)levering van producten die uit productie of het verkoopprogramma van STRONG SOLAR of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.8 Klachten over facturen dient Klant binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan STRONG SOLAR.

8.9 Indien Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen en/of STRONG SOLAR niet in staat stelt om onderzoek te verrichten op de onder 8.4 beschreven wijze, wordt een klacht niet in behandeling genomen en vervallen alle eventuele rechten van Klant daaromtrent.

8.10 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) jaar na aflevering.

GARANTIES

9.1 STRONG SOLAR verleent geen (product)garanties. Slechts voor zover STRONG SOLAR zelf als koper van de betreffende (ingekochte) producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van STRONG SOLAR en deze zou kunnen overgaan op Klant, dan zal STRONG SOLAR zich op commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens dergelijke producenten / toeleveranciers, altijd evenwel in de mate waarin STRONG SOLAR zulks opportuun en redelijk acht.

9.2 In geval van faillissement van een producent of toeleverancier of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zal STRONG SOLAR Klant in elk geval niet op commercieel redelijke wijze kunnen assisteren bij het claimen van c.q. aanspraak maken op enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens die producent / toeleverancier. Klant kan in dergelijke gevallen dus onder andere geen beroep doen op assistentie van STRONG SOLAR.

10 ONTBINDING OVEREENKOMST

10.1 Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de overeenkomst met STRONG SOLAR voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is STRONG SOLAR, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die STRONG SOLAR op Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

11 OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen of belemmeren en die niet aan STRONG SOLAR zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: diefstal, oorlog of een vergelijkbare situatie, storing, epidemie, stakingen in andere bedrijven dan die van STRONG SOLAR, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van STRONG SOLAR, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan STRONG SOLAR afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, restricties en sancties.

11.2 Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. STRONG SOLAR is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

12 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen STRONG SOLAR en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn of die ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Amsterdam (Nederland), tenzij STRONG SOLAR als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

13 PERSOONSGEGEVENS

13.1 Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die we hierna aanduiden als “AVG”) is beroepsmatig gebruik van de Klant’s gegevens toegestaan indien sprake is van een van de in de AVG opgenomen gronden voor rechtmatig gebruik. Voor de goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat STRONG SOLAR(persoons)gegevens van Klant ontvangt en verwerkt, zoals bijvoorbeeld het adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, overzicht van bestellingen van Klant ten behoeve van onder andere de levering van producten en het sturen van facturen. Daarnaast gebruikt STRONG SOLAR(persoons)gegevens van Klant om contact met Klant op te nemen om Klant zienswijze over de diensten van STRONG SOLAR te horen en soms om Kant te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op bijvoorbeeld de website van STRONG SOLAR of betreffende de dienstverlening van STRONG SOLAR. Voorts, voor zo ver Klant daarin heeft toegestemd, gebruikt STRONG SOLAR(persoons)gegevens mogelijk om Klant per e-mail te informeren over andere producten en diensten die STRONG SOLAR aanbiedt, die mogelijk interessant voor Klant zijn. Ook gebruikt en analyseert STRONG SOLAR de informatie die de Klant via de website van STRONG SOLAR geeft om de bedrijfsactiviteiten van STRONG SOLAR te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Klant stemt ermee in dat diens (persoons)gegevens worden verwerkt en Klant geeft STRONG SOLAR toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens en elektronische gegevenswisseling (internet en e-mail).

13.2 STRONG SOLAR verkoopt de (persoons)gegevens van Klant niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Klant, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als Klant hiermee instemt. Met bedrijven die (persoons)gegevens van Klant verwerken in opdracht van STRONG SOLAR, sluit STRONG SOLAR een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van Klant.

13.3 STRONG SOLAR neemt veiligheidsmaatregelen om (persoons)gegevens van Klant te beschermen (met o.a. beveiligingssoftware) tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. STRONG SOLAR slaat (persoons)gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

13.4 Klant realiseert zich dat ondanks alle door STRONG SOLAR in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

13.5 STRONG SOLAR gebruikt via haar website zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die STRONG SOLAR op Klant zijn computer, tablet of smartphone opslaat. Bij het gebruik door Klant van de website van STRONG SOLAR kan Klant toestemming geven voor cookies, voor zover voor die cookies toestemming nodig is. STRONG SOLAR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies maken het gemakkelijker voor Klant om in te loggen en de website van STRONG SOLAR te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan de website. Ook kan STRONG SOLAR door middel van cookies het verkeer op haar website controleren en de inhoud van de website op Klant afstemmen. Klant kan zijn computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe Klant dit kan doen, staat vermeld op www.aboutcookies.org. Hiernaast kan Klant via de cookieverklaring op de website van STRONG SOLAR haar toestemming voor de cookies op elk moment wijzigen of intrekken https://strongsolar.nl/privacy-policyalsook kan Klant aan STRONG SOLAR doorgeven dat zij niet langer met cookies instemt. Als Klant zijn computer instelt op het weigeren van cookies, kan Klant bepaalde functies van de website van STRONG SOLAR niet gebruiken.

13.6 Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan Klant via de website van STRONG SOLAR zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account van Klant. Daarnaast heeft Klant het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door STRONG SOLAR en heeft Klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Klant bij STRONG SOLAR een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die STRONG SOLAR van Klant heeft in een computerbestand naar Klant of een ander, door Klant genoemde organisatie, te sturen. Wil Klant gebruik maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft Klant andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kan Klant een gespecificeerd verzoek naar info@strongsolar.nl sturen. STRONG SOLAR zal zo snel mogelijk op Klant zijn verzoek reageren. Klant heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

13.7 Het Privacy statement waarin de inhoud van dit artikel 13 (ook) staat opgenomen en waarin meer gedetailleerd staat vermeld welke cookies door STRONG SOLAR worden gebruikt, is te vinden op: https://shop.STRONG SOLAR.energy/privacy-policy en wordt Klant ter beschikking gesteld bij het plaatsen van de bestelling op de website van STRONG SOLAR. Aangezien de cookies tussentijds kunnen wijzigen, is de digitale Privacy statement meer uitgebreid c.q. meer gedetailleerd door vermelding van de actuele cookies. Op verzoek van Klant kan een afschrift van het Privacy statement worden verstrekt.

13.8 Alle toekomstige wijzigingen in het beleid van privacy van STRONG SOLAR worden onder andere bekend gemaakt via de website van STRONG SOLAR en waar noodzakelijk, bijvoorbeeld verzonden via een e-mailbericht aan Klant.